مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

وبگاه آموزشی مسابقه‌ی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار سایت


مسابقات:فهرست

مسابقات منطقه‌ای ای‌سی‌ام در تهران

سال دورهمکان
۱۳۷۸اولیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۷دهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۹دوازدهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۷۹دومیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۰سومیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۰سیزدهمیندانشگاه تهران
۱۳۹۳شانزدهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۳ششمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۶نهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۵هشتمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۴هفتمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۴هفدهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۲پانزدهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۲پنجمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۱چهاردهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۱چهارمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۸یازدهمیندانشگاه صنعتی شریف
مسابقات/فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2014/11/30 00:33 توسط حمید ضرابی‌زاده